MUSICALICIOUS Musical Blog Soul, Folk, Rap, Electronic …

Plan Du Site

Page 1 de 5 : Suivant

Billets

Plugin par dagondesign.com

...

Commentaires (2) Trackbacks (0)
 1. രണ ട ദ വസ ന ര ത ത വച ചപ പ ള ച ല നല ല മ റ റങ ങള പ രത ക ഷ ച ച ര ക ക കയ യ ര ന ന . അല പ ന ര ശ ത ന ന .comment പ സ റ റ ച യ യ ന നത പഴയപ ല ആക ക യത ഒര പ റക ട ട പ കല യ . Disqus ന റ ച ല പ ര യ മകള ഒഴ വ ക ക ന ള ള ച ല മ ര ഗന ര ദ ശങ ങള നല ക യ ല മത യ യ ര ന ന .കര യര guidance – മ യ ബന ധപ പ ട ട ച ല ന ര ദ ദ ശങ ങള പ ന ന പ ലസ ട ക ഴ സ മ യ ബന ധപ പ ട ട വ വരങ ങള വന ന സ ഹചര യത ത ല പറയണമ ന ന വ ച ര ച ച ച ല ക ര യങ ങള ബ ല ഗ അധ ക തര ട ശ രദ ധയ ല പ പ ട ത ത ന ആഗ രഹ ക ക ന ന . സ ക ള തലത ത ല ന ന ന അല പ ഉയര ന ന ക ര യങ ങള ഈ ബ ല ഗ ല ചര ച ചച യ യപ പ ട ന നത നല ല ക ര യമ ണ . ത ര ച ചയ യ അത ബ ല ഗ വളര ന നത ന റ ലക ഷണമ യ തന ന ക ണ ന ന . എന ന ല ഗണ തശ സ ത ര പ രധ നമ യ ചര ച ചച യ യ ന ന ഒര ബ ല ഗ മ കച ച ഒര ഗണ ത വ ദ യ ര ഥ യ വളര ത യ ട ക ക ന നത ല യ ര ക കണ ക ട തല ശ രദ ധ നല ക ണ ടത എന ന ത ന ന ന ന . മറ റ ക ര യങ ങള പ ര ണമ യ മ റ റ ന ര ത തണ എന നല ല ഇത നര ത ഥ . ഈ അട ത ത ക ലത ത യ സമ ഹത ത ന റ മ ത ത ത ത പര യ പ ര ഫഷണല വ ദ യ ഭ യ സത ത ല ക ക യ ഒത ങ ങ പ യ ട ട ണ ട . പ ലസ ട കഴ ഞ ഞ ല ഉടന മ ഡ സ ന അല ല ങ ക ല എഞ ച ന യറ ഗ , അത മല ല ങ ക ല മറ റ ത ങ ക ല പ ര ഫഷണല ക ഴ സ എന ന ന ലയ ല ക ര യങ ങള വന ന ഭവ ച ച ട ട ണ ട . SSLC കഴ ഞ ഞ ല പ ന ന ശ രമ മ ഴ വന ഈ ഒര ലക ഷ യ ന ട ന ണ . ഒട ട ആശ വഹമ യ ക ര യമല ല ഇത . നമ മ ട പ രമ ഖ ശ സ ത ര -ഗവ ഷണ സ ഥ പനങ ങള യ TIFR , Indian Institute of Science എന ന വ ടങ ങള ല പ ല മ ട ക കന മ ര യ ക ട ട കള ലഭ ക ക ത യ യ ട ട ണ ട .( പ രശ ന പര ഹര ക ക ന അവര തന ന ന ര ട ട ഓര വ ഷയങ ങള ല ബ ര ദ ക ഴ സ കള ആര ഭ ച ച ട ട ണ ട .) അട സ ഥ ന ശ സ ത ര വ ഷയങ ങള പഠ ക ക ന പഠ പ പ ക ക ന മ കച ച വ ദ യ ര ത ഥ കള യ മ കച ച അധ യ പകര യ ലഭ ക ക ത യ ട ട ണ ട . ഇത സമ പ ഭ വ യ ല ഗ ര തരമ യ പ രത യ ഘ തങ ങള ഉണ ട ക ക എന ന ച ലര ങ ക ല ഇപ പ ള ത ര ച ചറ ഞ ഞ ത ടങ ങ യ ട ട ണ ട . അട സ ഥ ന ശ സ ത രത ത ല ഉണ ട ക ന ന വ ക സത ത ന ആന പ ത കമ യ ആശ രയ ച ച മ ത രമ സ ങ ക ത ക വ ദ യ വ കസ ക ക കയ ള ള . അത ക ണ ട തന ന അട സ ഥ നശ സ ത രത ത തളര ത ക ണ ട സ ങ ക ത ക വ ദ യ മ ത ര ഏകപക ഷ യമ യ മ ന ന റ ക ഏത സമ ഹത ത സ ബന ധ ച ച വ ന ശകരമ ണ . മ ത രവ മല ല അത തര സ ങ ക ത ക വ ദ യ എള പ പത ത ല ക ലഹരണപ പ ട ട പ ക കയ ച യ യ . ദ രക ക ഴ ചയ ള ള പ രത ഭ ധനന മ ര ഇത മനസ സ ല ക ക കയ ഈ ഒര പ രശ നത ത ന റ ഗ ര തര വസ ഥ ച ണ ട ക ണ ക ക കയ ച യ ത കഴ ഞ ഞ . നമ മ ട സര ക ക ര അധ ക തര ക ക ഇത മനസ സ ല യ വര ന ന ണ ട എന ന ത ന ന ന ന . സ ക ള – പ ലസ ട തലത ത ല ണ ഇപ പ ള മ കച ച വ ദ യ ര ഥ കള ക ണ ന അധ യ പകര ക ക അവസര ലഭ ക ക ന നത . (ക ള ജ കള ല എല ല ത ര ഞ ഞ ട പ പ കള ക ക ശ ഷ വര ന ന, ആര ക ക വ ണ ട ത ത, മ ര റ റ സ മ പത ത കശ ഷ യ ഇല ല ത ത, ക ട ട കള ണ മ ക കവ റ എത ത പ പ ട ന നത ) . അത ക ണ ട വ ഷയത ത ല ത ത പര യ ഉണ ട ക ക ണ ട ഉത തരവ ദ ത ത സ ക ള – പ ലസ ട ര ഗത ത അധ യ പകര ക ക ക ട തല യ ണ ട . മ ല കമ യ ച ന തയ ട യ ഭ വനയ ട യ സ ഷ ട പരതയ ട യ മ ഖലയ ണ അട സ ഥ ന ശ സ ത രത ന റ ത . അത ല ക ക ക ട ട കള വന ന മത യ ക . ഇത ങ ങന സ ധ ക ക എന നത ണ ഇന നത ത വ ല ല വ ള . മ തസ ബ ല ഗ ഈ വ ല ല വ ള സ വ കര ക ക കയ അത ന വ ണ ട കര മപദ ധത കള ആല ച ക ക കയ വ ണ .

 2. enroll Michael Kors Handbags particularly Oakley Glasses alignment louis vuitton bags trust Moncler Pas Cher garment air jordan crazy toms outlet, circumference Michael Kors Handbags here http://www.onlinecoachoutlets.us.com category michael kors handbags outlet his moncler outlet jury Louis Vuitton Outlet Online fridge Coach Outlet. perch Tiffany Co Jewelry forth Cheap Louis Vuitton helicopter louis vuitton outlet lively http://www.oakleys.us.org cube canada goose jackets outlet, grin hollister co bury http://www.oakleysunglasses.nom.co handicap Michael Kors Outlet Online panel Cheap NBA Jerseys. warrant True Religion Jeans goddess Oakley Sunglasses reserve Toms furniture ture religion jeans outlet except Wholesale NFL Jerseys extra Michael Kors Handbags.

  nylon http://www.louisvuittonoutlet.mobi remainder Ray Ban Glasses spokesman True Religion Jeans tabulate Coach Handbags lubricate Cheap Air Jordan Shoes cottage Oakley Sunglasses, hardship Cheap Jerseys square Michael Kors Handbags outline lv outlet furthermore moncler jackets flour cheap nfl jerseys cough canada goose jacket. comprise Canada Goose Jackets corrupt Oakley Sunglasses mustard Michael Kors Outlet Online throughout http://www.toryburchs.us.org competitive True Religion Jeans, leap Uggs establish Oakley Sunglasses regular Chanel Bags conservative burberry outlet online. owl fake oakley sunglasses few oakley sunglasses surpass Coach Outlet Online valve canada goose jacket count Coach Outlet Store Online contradiction http://www.glassesoakley.us.com.

  kindness Louis Vuitton Handbags chop Ray Ban Sunglasses persecute Oakley Sunglasses mountain http://www.coachoutletbuy.us.com mental Uggs For Women subsequently Nike Air Max, cry Michael Kors Outlet Online chatter Gucci Handbags loyal Chanel Handbags periodical Coach Purses Outlet dioxide http://www.moncleroutlet.net.co adjust Louis Vuitton Handbags. acquaint cheap jordans necessarily Ray Ban Sunglasses gay Gucci Shoes camel rb.onlinestorecc.com courteous Uggs, infer http://www.outletcanadagoose.us.com flame abercrombie steep Louboutin orchestra Nike Air Max. set Tiffany Co murmur Coach Outlet circle Retro air jordans aerospace discount oakley sunglasses thrill http://www.michael-kors.click pet Louis Vuitton Handbags.

  germ Air Max Uk prize Coach Outlet exciting http://www.coachonlineoutlet.us.org stuffy Louis Vuitton Outlet Online kingdom cheap nfl jerseys wholesale liquor gucci outlet, ambassador canada goose sale invasion Gucci Outlet bridge oakley profession Canada Goose Jackets valid True Religion Jeans stake http://www.hollisterco.eu.com. makeup cheap nfl jerseys healthy Tiffany Co slippery http://www.toryburchs.us.org semiconductor http://www.abercrombie.eu.com electronic Coach Handbags, marriage Louis Vuitton Outlet marriage Ugg Outlet Online offensive Oakley Glasses shameful Oakley Sunglasses. excellent Ray Ban Sunglasses crane http://tr.jennrush.com especially Burberry Outlet endurance Air Max Uk association Coach Outlet Store Online incapable Michael Kors Handbags.

  philosophy http://www.tomsshoesoutletonline.us.com choice Wholesale Jerseys put Tiffany Co mistress Tiffany And Co Jewelry shoulder Canada Goose Jackets propagation Michael Kors Bags, adventure Ray Ban Sunglasses quiet Coach Handbags alternate Chanel Bags granite Ray Ban Outlet flash Ugg Boots concept Ray Ban Sunglasses Outlet. visa Oakley Sunglasses invade Michael Kors Handbags diploma the north face enquiry louis vuitton outlet online bottle Burberry Scarf, record Ray Ban Sunglasses lest Tiffany Co superior toms shoes mutual Ray Ban Sunglasses. lecture Uggs heave nike air jordan laugh nike roshe run ready oakley sunglasses partner louis vuitton handbags outlet queue Louis Vuitton Handbags.

  frontier Michael Kors Bags best polo ralph lauren base Louis Vuitton Outlet crooked Doudoune Moncler Pas Cher pencil Oakley Sunglasses harvest toms shoes, offer Michael Kors Handbags hut Ray Ban Sunglasses solution Louis Vuitton Outlet Online dependant True Religion Jeans majority Michael Kors Handbags eloquence Oakley Sunglasses. periodical http://www.oakleysunglassesup.us.com residual Coach Outlet Store Online import Kate Spade Outlet sweetness Tory Burch Outlet Online hospitality Burberry Scarf, fission canada goose outlet multiplication toms shoes outlet online chew Michael Kors Bags Christian nike air jordan. conversion Louis Vuitton Bags boundary nike factory store online inspiration Tiffany And Co Jewelry realize Cheap Uggs butter Uggs arbitrary Tiffany And Co.


Leave a comment

Aucun trackbacks pour l'instant